بدقولی بن سلمان، صدای سناتورهای آمریکایی را درآورد

الف
در حال انتقال به منبع خبر