امکان صدور کارت بازرگانی، خارج از قوانین و مقررات وجود ندارد

فودنا
در حال انتقال به منبع خبر