اظهار رضایت رییس مجلس از عملکرد بانک ملت در واگذاری اموال مازاد

بانک و رسانه
در حال انتقال به منبع خبر