مجتمع ICT کردستان تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر