وزارت اطلاعات بر وجود رانت و تخلف درثبت سفارش خودرو مُهر تایید زد

خبر خودرو
در حال انتقال به منبع خبر