مدیرعامل اوبر در نامه ای به کارمندان از دلایل ناموفق بودن عرضه عمومی سهام گفت

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر