شورای عالی امنیت ملی درباره تنگه هرمز تصمیم گیری کند

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر