موساد: عربستان سعودی دوست ما است

الف
در حال انتقال به منبع خبر