معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تفاهم نامه همکاری امضاء می کنند

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر