پنتاگون نیروهای بیشتری به سوریه می فرستد

در حال انتقال به منبع خبر