فتاح: حسرت تلفن زدن به دل ترامپ خواهد ماند

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر