غرامت بیمه به نخستین گروه خانواده جانباختگان سانچی پرداخت شد

واحد مرکزی خبر
در حال انتقال به منبع خبر