بعد از کمبود گاز مایع در مهاباد، نوبت به نفت سفید رسید

در حال انتقال به منبع خبر