نیروهای آل سعود تمامی ورودی ها و خروجی های العوامیه را مسدود کردند

در حال انتقال به منبع خبر