خسارت ۴۴۱ میلیارد تومانی سیل به بخش برق کشور

صبا ایران
در حال انتقال به منبع خبر