۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به متروی مشهد اختصاص یافت

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر