مبارزه با آفات در مزارع کلزا بخش هلیلان با استفاده از پهباد سم پاش

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر