برخی با خرابکاری های مشکوک، به دنبال دامن زدن به تنش در منطقه هستند - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر