سردار سلامی: ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند

کرمان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر