سد نیان تا پایان شهریورماه کاملا خشک می شود

ایمنا
در حال انتقال به منبع خبر