انصراف نیوزیلند از شرکت در نشست سرمایه گذاری ریاض

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر