انتخابات برای ریاست مجلس افغانستان به دور دوم کشیده شد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر