مهندس صادق زاده دربازدید از نمایشگاه دومنظوره عنوان نمود:برگزاری نمایشگاه بین المللی دو منظوره درزمینه مصالح ساختمانی و تجهیزات داخلی ساختمانی فرصتی مغتنم جهت رونق تولید داخلی

آرمان همدلی
در حال انتقال به منبع خبر