تصویر دیده نشده از شهید طیب حاج رضایی در حاشیه دادگاه سال ۱۳۴۲

الف
در حال انتقال به منبع خبر