استخدام کارشناس و مهندس مکانیک در شرکت تولیدی نوید نیرو نقش جهان واقع در شهرک صنعتی جی /اصفهان .

سامانه استخدام ایران
در حال انتقال به منبع خبر