ذخیر آب سنگین ایران در عمان نگه داشته می شود

خبرگزاری تریبون
در حال انتقال به منبع خبر