کدام سامانه پدافندی پهپاد آمریکا را سرنگون کرد؟

الف
در حال انتقال به منبع خبر