فرودگاه اردبیل تا 30 سال آینده جوابگو است

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر