روحانی: کاهش تعهدات برجام به صورت مرحله ای اقدامی عاقلانه بود

نصف جهان
در حال انتقال به منبع خبر