بیانات در دیدار کارگزاران حج

مصداق
در حال انتقال به منبع خبر