عضو اتاق بازرگانی: موافق پیمان سپاری ارزی هستیم ولی نه این شکلی

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر