چین در حال انتقال نیرو به مرز هنگ کنگ است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر