مجمع عجله ای برای رسیدگی به CFT و پالرمو ندارد

اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر