تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک روزهای پنجشنبه رایگان است

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر