هیچ کس در ایران حاضر به گفت وگو با ترامپ نیست

نصف جهان
در حال انتقال به منبع خبر