پرداخت بیش از 26.7 میلیارد تومان زکات در استان خوزستان

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر