بومی سازی نمایشگر و هشدار دهنده ایمنی جرثقیل های سنگین در شرکت ملی حفاری ایران

امید خوزستان
در حال انتقال به منبع خبر