سارقان در اصفهان پس از شناسایی افراد کهنسال با اعمال خشونت سرقت و متواری می شدند/ دستگیری سارقان کهن سال

احوال نیوز
در حال انتقال به منبع خبر