انفجار مهیب در مرز ترکیه و سوریه

در حال انتقال به منبع خبر