سرانه فضای دانش آموزی خراسان رضوی یک متر از متوسط کشور پایین تر است/ فرسودگی 30 درصد مدارس خراسان رضوی

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر