مقصد بعدی گریزمان مشخص شد

سادس
در حال انتقال به منبع خبر