پیشنهاد تخصیص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر