وزیر صنعت: گرانی شکر، گوشت و خرما قابل پیشگیری بود

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر