شمخانی از حضور حماسی و پرشور مردم ایران در راهپیمایی روزجمعه قدردانی کرد

حق و حقوق
در حال انتقال به منبع خبر