مسجد جامع فرح آباد؛ بنایی الگو گرفته از مسجد امام اصفهان

روزنامه ایران
در حال انتقال به منبع خبر