تورم پایین اقتصاد نروژ را بحرانی کرد

در حال انتقال به منبع خبر