گزارش سری سفارت آمریکا در سال ۱۳۶۵ از میانجی گری الجزایر بین تهران - واشنگتن و موضع این کشور درمورد کشورهای خلیج فارس و جنگ

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر