طوفان سیستان ۸۰ نفر را روانه بیمارستان کرد

الف
در حال انتقال به منبع خبر