غریب آبادی:هیچ فعالیت مخفی هسته ای وجود ندارد

الف
در حال انتقال به منبع خبر