52 زخمی حادثه تروریستی اهواز بستری هستند

ساعت 24
در حال انتقال به منبع خبر